Algemene voorwaarden

Download in PDF

Artikel 1 Over

Voor je liggen de algemene voorwaarden van Zonnepaneelsale.nl B.V..Zonnepaneelsale.nl is gevestigd aan Paulus Potterlaan 8 te (2902GP) Capelle aan den IJssel.

Het adres van onze website is www.zonnepaneelsale.nl

Jij kunt Zonnepaneelsale op de volgende manieren bereiken:

Zonnepaneelsale.nl is ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 84497912.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze graag in het kort aan jou uit.

Met de begrippen wij, ons en onze bedoelen wij:

 • Zonnepaneelsale, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de ondernemer en tevens gebruiker en eigenaar van deze algemene voorwaarden en/of;
 • De door Zonnepaneelsale aangestelde en/of ingehuurde derde(n).

Met jij en jouw bedoelen wij de wederpartij. Jij bent de klant (consumentenklant of de zakelijke klant) aan wie wij een aanbod uitbrengen en/of met wie wij een overeenkomst wensen te sluiten of inmiddels hebben gesloten. Als consument ben jij de natuurlijk persoon, niet handelend in beroep of bedrijf.

 

Spreken we over een overeenkomst, dan bedoelen we de overeenkomst tussen Zonnepaneelsale en jou als klant.

 

Spreken wij over partijen, dan bedoelen wij jou en ons samen.

 

Een dag is voor ons een kalenderdag, tenzij wij uitdrukkelijk anders vermelden.

 

Onze werkdagen zijn wekelijks van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feest- en vakantiedagen.

 

Schriftelijk is voor ons op papier, via email en/of via ons contactformulier.

 

Met webshop bedoelen wij de webshop van Zonnepaneelsale.nl waar jij als klant je producten kunt bestellen.

 

Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor jou (uitsluitend de consumentenklant) om binnen een periode van 14 dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest). Wil jij een beroep doen op het herroepingsrecht, maak jij hiervoor gebruik van ons modelformulier voor herroeping.

 

Met aanbod bedoelen wij alle aanbiedingen en/of offertes in de meest brede zin van het woord.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod, zo ook op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten als ook op onze facturen. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden (elektronisch) aan jou ter hand stellen. Jij hebt daarbij de mogelijkheid deze voorwaarden als pdf op te slaan, zodat jij altijd toegang hebt tot de inhoud ervan.

 

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je dan ook niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

 

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

 

Jouw (algemene/inkoop) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.

 

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

 

Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

 

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Zijn er naast onze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing en is er sprake van een tegenstrijdigheid tussen de desbetreffende documenten, kun jij je steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is, tenzij wij hierover uitdrukkelijk andere afspraken over maken.

 
Artikel 4 Ons aanbod en onze offerte(s)

Ons aanbod is in beginsel vrijblijvend, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermelden. Wij hebben dan ook het recht ons aanbod tussentijds te wijzigen en/of aan te passen. Mocht ons aanbod een bepaalde geldigheidsduur hebben of indien er (extra) voorwaarden worden verbonden aan ons aanbod, zullen wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden.

 

Ons aanbod is voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat het daarbij om:

 • De prijs inclusief belastingen in euro’s;
 • De eventuele kosten van transport(bezorging)/verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • De wijze van betaling, aflevering en (wijze van) uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De manier waarop jij voor het sluiten van de overeenkomst, de door jij verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst herstellen.

 

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod, dan zijn wij hier niet aan gebonden.

 

Afbeeldingen, stalen en kleuren van onze producten zijn altijd indicatief. Wij kunnen nooit garanderen dat de weergave in de (web)winkel exact hetzelfde is als het te leveren/geleverde product. Dit kan jou ook geen grondslag geven voor het vorderen van enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Als wij een offerte voor jou opstellen, dan baseren wij deze op de gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij vragen jou dan ook alle relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven. Doe jij dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke producten omvat, dan hebben wij het recht om een reeds aanvaarde offerte alsnog te herroepen, waardoor de overeenkomst niet tot stand komt. Hebben wij tot het moment van herroeping al producten besteld en/of producten geleverd, hebben we het recht hier een vergoeding voor te vragen.

 

In beginsel vragen wij jou geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.

 

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, indien jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte, bedoelen wij, dat wij jou in één offerte, een combinatie van meerdere diensten en/of (een bepaalde hoeveelheid) producten hebben aangeboden.

 

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die jij met ons sluit.


Artikel 5 Overeenkomst, account, bevestiging en duur

Een overeenkomst komt tot stand:

 • Zodra jij het aanbod accepteert in onze webwinkel, waarbij jij de betalingsverplichting accepteert én akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en daarbij hebt voldaan aan de eventueel gestelde (extra) voorwaarden of;
 • Nadat jij onze offerte/voorstel en deze algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en hebt bevestigd en jij daarbij hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden.

 

Om een bestelling te kunnen plaatsen, maak je een account aan in onze webshop. Het is daarbij je eigen verantwoordelijkheid voor de geheimhouding van jouw inloggegevens. Je mag deze dan ook niet delen met derden om misbruik te voorkomen.

Zodra je constateert of vermoedt dat een ongeautoriseerde derde gebruik heeft gemaakt van jouw account vragen we je dit zo snel als mogelijk schriftelijk aan ons te melden.

 

Na het plaatsen van een bestelling in onze webwinkel, krijg jij van ons zo spoedig als mogelijk een (digitale) bevestiging van ontvangst. In deze bevestiging zijn alle gegevens van jou en je bestelling opgenomen. Ook indien wij de bestelling onverhoopt niet of slechts gedeeltelijk kunnen verwerken, zullen wij jou hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Indien jij geen bevestiging van de bestelling hebt ontvangen, vragen wij jou dit zo snel als mogelijk schriftelijk bij ons te melden.

 

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde(n) van (voldoende) beschikbaarheid van de gewenste producten.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van bepaalde tijd.

 

Wij hebben het recht om, de wettelijke kaders in acht nemende, ons nader te informeren of jij aan jouw betalingsverplichting kunt voldoen. Mocht dit aanleiding geven om de overeenkomst niet aan te gaan hebben wij het recht om een bestelling van jou te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst

Als jij de overeenkomst wilt wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk schriftelijk weten. Iedere wijziging en/of aanvulling, wordt behandeld als een aanvullende overeenkomst. Wij laten je eerst weten of en zo ja, welke kosten wij hiervoor in rekening brengen. Het is aan ons om te bepalen of wij de wijziging en/of aanvulling ook kunnen en zullen doorvoeren.

 

Het wijzigen en/of aanvullen van een overeenkomst, kan gevolgen hebben voor de eventuele uitvoerings- en leveringstermijn(en) en voor de definitieve (totale) prijs.

 

Artikel 7 Conformiteit en garantie

Wij staan ervoor in dat alle producten voldoen:

 • Aan de overeenkomst;
 • Aan de specificaties zoals vermeld in het aanbod;
 • Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en;
 • Aan de wettelijke bepalingen en/of voorschriften, van toepassing en geldig op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Mocht jij van mening zijn dat een product niet voldoet aan het voorgaande, vragen wij jij dit binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het product schriftelijk te melden aan ons via email.

 

Wij vragen je binnen 24 uur nadat de levering heeft plaatsgevonden de producten te controleren op minimaal de volgende zaken:

 • Zijn het de juiste producten;
 • Is het juiste aantal geleverd en;
 • Heeft het transport geleid tot een beschadiging van de producten.

 

Onze garantietermijn komt overeen met de garantietermijn van onze fabrikanten/leveranciers.

 

Wil jij een beroep doen op de garantie, zullen wij jou de contactgegevens van de fabrikant of leverancier verstrekken en op jouw verzoek onze medewerking verlenen bij het indienen en afhandelen van een garantieclaim. Wij zijn echter niet verplicht onze medewerking hieraan te verlenen.

 

De garantie vervalt op het moment:

 • Dat jij de producten hebt veranderd en/of bewerkt en/of dit hebt laten doen door derden al dan niet in jouw opdracht;
 • Jij onze producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld;
 • Jij onze instructies en/of voorschriften of die van onze fabrikant/leverancier niet, niet volledig of niet juist hebt opgevolgd.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

 • Gebreken en/of slijtage aan producten als gevolg van onjuist gebruik, nalatig onderhoud, wijzigen van producten en/of als jij (of een derde) de voorschriften niet hebt opgevolgd door jou of door derden;
 • De (wijze van) montage van de producten en/of de schade die door toedoen van het monteren is ontstaan aan (on)roerende zaken. De montage is volledig voor rekening en risico van jou.
 • Lichamelijk letsel als gevolg van het monteren van de door ons geleverde producten;
 • Constructies die ongeschikt blijken te zijn voor het monteren van de geleverde producten;
 • Het inwerkingstellen van de producten;
 • Gebruikelijke slijtage van een product;
 • Metingen die door jou zijn uitgevoerd en welke bepalend kunnen zijn voor de aanschaf van de juiste producten;
 • De uitkomst van de calculator op onze site op basis van de door jou ingevoerde gegevens en de bestelde producten niet overeenkomen met de uiteindelijke benodigde materialen voor het plaatsen van de zonnepaneleninstallatie;
 • Schade (direct/indirect/gevolg) aan het product of andere zaken en/of letselschade ontstaan door (niet gelimiteerd!) bliksem of het losraken of wegwaaien van het product.
 • Verminking of verlies van gegevens als gevolg van gebruik van telecommunicatiefaciliteiten;
 • Fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens, dat jij ons hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen of nalaten;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Schade, ontstaan door derden;
 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);
 • Het blootstellen van de door ons geleverde producten aan abnormale omstandigheden.

 

Jij kunt geen rechten ontlenen aan door ons gegeven adviezen in de meest brede zin van het woord, waaronder de calculator tevens inbegrepen.

 

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Hoewel wij onze uiterste best doen kunnen wij jou niet garanderen dat onze diensten/producten aan jouw verwachtingen voldoen of het gewenste resultaat zullen oplevering. Een verwachting is immers persoonlijk en smaken kunnen verschillen. Daarnaast is het behalen van een bepaald resultaat (rendement) afhankelijk van diverse factoren. Jij hebt dan ook geen recht op (schade)vergoeding indien onze service/producten niet aan jouw verwachting voldoen of niet het gewenste resultaat behalen. Als consument staat het jij vrij om binnen 14 dagen (ontvangst) van de aankoop een beroep te doen op het herroepingsrecht.

 

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst, levering en verzendkosten

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om de overeenkomst, naar eigen technisch en creatief inzicht, invulling te geven.

 

Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden.

 

De overeenkomst voeren wij ten behoeve van jij uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door ons verrichte werkzaamheden/geleverde producten, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Bij het in ontvangst nemen van jouw bestelling en/of bij de uitvoering van bestellingen van producten zullen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

 

Na het plaatsen van een bestelling in onze webwinkel, krijg jij van ons zo spoedig als mogelijk een (digitale) bevestiging van ontvangst. Ook indien wij de bestelling onverhoopt niet of slechts gedeeltelijk kunnen verwerken, zullen wij jij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Als wij met jou bepaalde uitvoerings- en/of leveringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Het overschrijden van een termijn geeft jou geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Geaccepteerde bestellingen die jij in onze webwinkel hebt geplaatst, zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij jij akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn.

Indien een product onverhoopt niet (meer) leverbaar is zullen wij contact met jou opnemen voor het bieden van een alternatief. Jij bent natuurlijk niet verplicht dit alternatief te accepteren. Ook heb je in dit geval het recht om de overeenkomst kosteloos (gedeeltelijk) te ontbinden. In geval van ontbinding zullen wij jou het reeds betaalde bedrag terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen. Is er sprake van gedeeltelijke ontbinding, wordt het bedrag waar de ontbinding betrekking op heeft terugbetaald.  

Bij levering geldt het adres dat jij bij ons kenbaar hebt gemaakt als plaats van levering. Voor het leveren van jouw bestelling(en) maken wij gebruik van een externe transporteur. De transportkosten komen in beginsel voor jouw rekening en zijn afhankelijk van de grootte van het product en de grootte van jouw bestelling. Levering geschiedt tot aan de deur (begane grond), tenzij wij met jou hierover andere afspraken hebben gemaakt.

De dag voorafgaand aan de levering, ontvang jij een tijdvak waarin je bestelling zal worden geleverd. Ook dit tijdvak is indicatief en niet bindend. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de levering buiten het aangegeven tijdvak zal plaatsvinden.

Wij hebben het recht om extra (verzend)kosten in rekening te brengen indien de bestelling op de overeengekomen dag door jouw toedoen of nalaten niet kan worden afgeleverd en de levering opnieuw moet worden aangeboden op een later tijdstip en/of andere dag.

Is het afleveradres op een van de Waddeneilanden, dan vragen je voor het plaatsen van je bestelling contact met ons op te nemen. Wij informeren je dan eerst over de hoogte van de verzendkosten.

Het risico van beschadiging en/of verlies van producten ligt bij ons, tot het moment dat het/de product(en) zijn geleverd op het vooraf door jou aan ons kenbaar gemaakte adres.

Bij jouw bestelling ontvang jij van ons:

 • Het adres van onze vestiging waar jij als klant terecht kunt met een klacht;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij als consument gebruik kunt maken van het herroepingsrecht;
 • De informatie met betrekking tot eventuele garantie en service na aankoop;
 • De volledige omschrijving van het/de product(en), tenzij wij deze al hebben verstrekt aan jou op andere wijze of voor de uitvoering van de overeenkomst.

Jij bent verplicht om de bestelde producten af te nemen. Neem jij ze niet af, hebben wij het recht om de bestelde producten voor jouw rekening en risico op te slaan.

Artikel 9 Herroepingsrecht

Heb jij (consument) een bestelling geplaatst in onze webwinkel (overeenkomst op afstand), dan heb jij bij de levering van producten de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, het/de product(en) heeft ontvangen.

 

Wij verwachten dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Jij zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of jij het product wenst te behouden. Hebben wij de verpakking voorzien van een verzegeling, vervalt het herroepingsrecht op het moment dat jij deze verbreekt.

 

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen 14 dagen na ontvangst van jouw bestelling aan ons kenbaar maken middels ons modelformulier. Jij wordt dan verzocht het product binnen 14 dagen na bekendmaking terug te sturen volgens de door ons aan jou verstrekte informatie. Jij bent verplicht het bewijs van verzending te bewaren. Ontvangen wij het product niet binnen 14 dagen, vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk.

 

Maak jij gebruik van het herroepingsrecht, zul jij het product(en) (zoveel als mogelijk) in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.

 

Artikel 10 Kosten bij herroeping

De kosten voor de terugzending zijn volledig voor jouw rekening.

 

Hebben wij het/de product(en) tijdig en onbeschadigd ontvangen, zullen wij jou uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen (aankoopprijs en verzendkosten). Indien slechts een gedeelte van de overeenkomst wordt ontbonden en jij niet alle producten retourneert, heb je geen recht op vergoeding van de verzendkosten.

 

Het risico van de retourzending ligt bij jou, tenzij wij hierover uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken over maken.

 

Retourneer jij een deel van een combinatiebestelling waarop jij voor het geheel korting hebt ontvangen, waarbij de voorwaarde van de korting vervalt, heb jij geen recht meer op het voordeel en wordt na herberekening (zonder rekening te houden met het voordeel) van de initiële order het restant terugbetaald.

 

Het terugbetalen zal door ons via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten tijde van de aankoop, tenzij jij toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

Is er sprake van een beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en) en/of de verzegeling heeft verbroken, ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebt ontvangen. De schade zal in mindering worden gebracht op het aan jou terug te betalen bedrag.

 

Artikel 11 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Is er sprake van uitsluiting van het herroepingsrecht informeren wij jij hier tijdig over. In ieder geval voor de overeenkomst tussen jou en ons tot stand komt.

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die wij op jouw verzoek volgens jouw specificaties (laten) maken (maatwerk) of personaliseren, op welke manier dan ook.

 

Artikel 12 Prijzen en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Inclusief btw;
 • Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die wij (extra) moeten maken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Wij hebben het recht onze (eenheids)prijzen en/of (uur)tarieven aan te passen, tenzij wij de prijs/tarief met een bepaalde geldigheidsduur hebben aangeboden.

 

Onze facturen ontvang jij digitaal. Mocht (de inhoud van) de factuur onjuist zijn, dien jij dit spoedig en schriftelijk aan ons te melden.

 

Bij het afrekenen van jouw bestelling maak jij gebruik van een veilige online betaalomgeving. Er kan uitsluitend via IDeal worden betaald.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, behouden wij de volledige eigendom (eigendomsvoorbehoud) over alle afgeleverde en nog af te leveren goederen. Eventuele beschadigingen en/of het teniet gaan van deze goederen zijn volledig voor jouw risico en rekening.

 

Wij hebben het recht om producten terug te vorderen indien jij de overeenkomst niet nakomt, indien jij liquideert, surseance van betaling hebt aangevraagd, jij in staat van faillissement wordt verklaard of er beslag op de goederen wordt gelegd.

 

Zolang de eigendom van de producten nog niet op jou is overgegaan, is het jou niet toegestaan deze producten te verpanden aan derden of ten behoeve van anderen te verzwaren.

 

Jij geeft ons jouw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om in de gevallen waarin wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, wij al die plaatsen mogen en kunnen betreden waar onze eigendommen zich dan bevinden. Ook hebben wij het recht om in dat geval al onze producten mee te nemen.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons en/of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor (bouw)tekeningen, ontwerpen, niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen en ook voor gratis weggevers. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot de website, onze producten, uitingen komen ons en/of onze licentiegevers toe.

 

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

 

Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij een werk niet reproduceren, verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen.

 

Voor iedere inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten, hebben wij het recht een direct opeisbare boete te vorderen van €5000 (zegge: vijfduizend euro), waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 15 Opschorting, ontbinding, en annuleren van de overeenkomst

Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig jouw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomen;
 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

 

Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht, de eventuele schade die wij daardoor lijden, op jou te verhalen.

 

Zijn er inmiddels wel al werkzaamheden door ons verricht of producten ingekocht/geleverd, dan houden wij het recht deze in rekening te brengen, op basis van het geldende uurtarief/de eenheidsprijs. Indien jij inmiddels een (aan)betaling hebt overgeboekt op onze rekening, dan zal deze met het factuurbedrag verrekend worden of het zal in mindering worden gebracht. Blijft er daarna nog een saldo over ten gunste van jou, dan zullen wij dit binnen veertien (14) dagen naar jouw rekening terugboeken.

 

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar. De reeds geleverde maar nog niet (volledig) betaalde goederen blijven onze eigendom en kunnen nooit onderdeel uitmaken van een faillissementsboedel en/of beslag conform artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

 

Voor het annuleren van een overeenkomst op afstand kun jij, de consument, gebruikmaken van het herroepingsrecht conform artikel 10 van deze algemene voorwaarden, met uitzondering van alle custom-made producten (maatwerk) en/of overige producten waarvan vooraf al bekend was dat het herroepingsrecht hier niet op van toepassing is.

 

Als rechtspersoon of als natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf heb jij het recht om een overeengekomen overeenkomst kosteloos te annuleren binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

 
Artikel 16 Vrijwaring

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

 

Artikel 17 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Vertrouwelijke informatie zal slechts voor dat doel gebruikt worden waar de informatie voor verstrekt is.

 

Artikel 18 Overmacht

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

 

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan onze zijde langer dan een (1) maand, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Wij houden hierbij wel het recht om de reeds geleverde producten in rekening te brengen.

 

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan (niet gelimiteerd!): Staking, diefstal, weersinvloeden, transportmoeilijkheden, natuurrampen, terrorisme, stroomstoringen, oorlogen/oorlogsgevaren, ex-/importverboden; brand, oproeren, internetstoring, computerstoring, overheidsmaatregelen, hackerattack, storing in emailverkeer, niet-toerekenbare tekortkomingen van leveranciers en/of door ons ingeschakelde derden.

 

Artikel 19 Klachten

Mocht jij een klacht hebben, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

 

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen zeven (7) dagen, nadat jij een gebrek aan een product of een verkeerd geleverd product hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

 

Uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

 

Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als bij het onderzoeken van de klacht of garantieclaim blijkt dat:

 • Het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of slecht onderhoud van het product;
 • Het product niet correct is gemonteerd, is gewijzigd, gerepareerd of vernield door jou en/of door derden;
 • Het product niet wordt gebruikt voor de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
 • Het gebrek is ontstaan door van buitenkomende omstandigheden waaronder maar niet gelimiteerd tot: brand, ontploffing, natuurramp, weersomstandigheden, (reinigings)middelen, stroomstoring etc;
 • Het product niet volgens de gebruiksinstructies en/of technische specificaties is gebruikt.

 

Is jouw klacht gegrond, zullen wij het/de product(en) vervangen, repareren of deels crediteren. Die keuze is aan ons afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden. Een gebrek aan een of meerdere producten geeft jou geen recht om de volledige bestelling, waarvan het gebrekkige product onderdeel van was te ontbinden of te weigeren.

 

Jij geeft ons in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

 

Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 20 Privacy beleid

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.

 

Artikel 21 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

 

Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

Versie 1.1, januari 2022

Download in PDF