Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Bij de productspecificaties kun je de garantie van ieder specifiek product terugvinden in de Datasheet (PDF) die je kunt downloaden. 

Als je een beroep wilt doen op de garantie krijg je van ons de gegevens van de fabrikant of leverancier. Als je dat wil helpen we bij het indienen en afhandelen van een garantieclaim.

 

Er zijn situaties waarop de garantie vervalt:

 

 • Als je de producten hebt veranderd en/of bewerkt en/of dit hebt laten doen door derden al dan niet in jouw opdracht;
 • Jij onze producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld;
 • Jij onze instructies en/of voorschriften of die van onze fabrikant/leverancier niet, niet volledig of niet juist hebt opgevolgd.

 

Er zijn ook wat zaken waar wij niet verantwoordelijk voor zijn en die dus niet onder de garantie vallen:

 

 • Gebreken en/of slijtage aan producten als gevolg van onjuist gebruik, nalatig onderhoud, wijzigen van producten en/of als jij (of een derde) de voorschriften niet hebt opgevolgd door jou of door derden;
 • De (wijze van) montage van de producten en/of de schade die door toedoen van het monteren is ontstaan aan (on)roerende zaken. De montage is volledig voor rekening en risico van jou.
 • Lichamelijk letsel als gevolg van het monteren van de door ons geleverde producten;
 • Constructies die ongeschikt blijken te zijn voor het monteren van de geleverde producten;
 • Het inwerkingstellen van de producten;
 • Gebruikelijke slijtage van een product;
 • Metingen die door jou zijn uitgevoerd en welke bepalend kunnen zijn voor de aanschaf van de juiste producten;
 • De uitkomst van de calculator op onze site op basis van de door jou ingevoerde gegevens en de bestelde producten niet overeenkomen met de uiteindelijke benodigde materialen voor het plaatsen van de zonnepaneleninstallatie;
 • Schade (direct/indirect/gevolg) aan het product of andere zaken en/of letselschade ontstaan door (niet gelimiteerd!) bliksem of het losraken of wegwaaien van het product.
 • Verminking of verlies van gegevens als gevolg van gebruik van telecommunicatiefaciliteiten;
 • Fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens, dat jij ons hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen of nalaten;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Schade, ontstaan door derden;
 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);
 • Het blootstellen van de door ons geleverde producten aan abnormale omstandigheden.